SPAANSE WATERHOND

 

Er zijn enkele verschillende hypothesen op de oorsprong van de Spaanse Waterhond, zoals deze van RUTIMEYER, van de Duitse kynoloog DUHEL of van de vermaarde natuurkundige BUFFON.

 

Voor hen die de thesis van een Afrikaanse oorsprong van de SWH steunen, zoals BUFFON, zouden wij naar het erfgoed van het Spaanse schaap "De Merino", die zeer waarschijnlijk op het Iberisch Schiereiland geïntroduceerd werd door de BENI MERINES, een nomadische stam die in de plaats van de ALMOHADES op het schiereiland kwam. Samen met hun schapen kwamen ook de "Careas", de voorouders van de SPAANSE WATERHONDEN, mee.

 

Het feit dat tegenwoordig geen honden van deze typologie in het Noorden van Afrika voorkompen zou kunnen betekenen wat vele enthousiasten van het ras denken: De SPAANSE WATERHOND is een hond geboren en "gesmeed" in ANDALUSIË.

 

Om de thesis in aanmerking te nemen dat de SWH een inheems ras is, moeten wij de correlaties met de "stam" van de schapen bekijken, die in "LA BETICA" (bergketen) floreerde, in de periode die voorafging aan de Romeinse overheersing. Het hoeden van deze schapen gebeurde mogelijk met een "carea". Zeer vermaarde zoölogen hebben ontdekt dat in TURDETANIA (gebied ten westen van LA BETICA dat gevormd door HUELVA en delen van CORDOBA, MALAGA, CADIZ en SEVILLA) er grote vee - hoofdzakelijk schapen - concentraties voorkwamen.

 

Professor APARICIO SANCHEZ, publiceerde onmiddellijk na de ontdekking van een Romeinse sarcofaag in CORDOBA in 1958 in een werk over schapen etnologie. Hierin werd de Spaanse oorsprong van de "stam" opnieuw bevestigd waarbij de merino mogelijk betrokken was. Iets gelijkaardig gebeurde met de CARNERO DE VILLAFRANQUINA (ram van Villafranquina) die in 1981, 15 km van CORDOBA ontdekt werd en die sterke overeenkomst vertoonde met het brons uit de V en IV eeuw VC. Deze ontdekking laat ons toe te veronderstellen dat IBERIË de geboorteplaats van het merino ras was. Op dit moment zouden wij ons afvragen: "Komt het merino ras oorspronkelijk uit LA BETICA? Zou het ook het geval voor de SPAANSE WATERHOND kunnen zijn? Wat duidelijk is, is dat wij over een van de oudste hondenrassen praten. Deze honden hebben dank zij de herders en vissers overleefd en dit vooral door hun inzetbaarheid voor werk in elke omgeving.

 

  • Rutimeyer´s Theorie

 

In deze theorie wordt verwezen naar een carnivoor, de "Canis Familiaris Palustris", die geassocieerd werd met de mensen aan de kusten van de Noordzee. Deze primitieve hond beïnvloedde de vorming van de "Canis Palustris", die aan de oorsprong van de originele "stam" van Waterhonden lag welke wij nu kennen als verschillende rassen zoals de BARBET, in Frankrijk, De PORTUGESE WATERHOND in Portugal, De IERSE WATERSPANIËL in U.K. of De SPAANSE WATERHOND in Spanje.

 

  • Duhel´s Theorie

 

Duhel, een Duitse kynoloog, is voorstander van een Aziatische oorsprong van de Waterhonden. Deze theorie is gebaseerd op het feit dat de honden mogelijk zijn meegekomen met de Barbaren in verschillende golven (Vandalen, Alani, enzovoort), wat leidde tot een gemeenschappelijke "stam" van Waterhonden met rassen zoals de PULI of de KOMONDOR.

 

  • Buffon´s Theorie

 

Deze natuurkundige gelooft in een Afrikaanse oorsprong en spreekt over een archaïsche waterhond, die door de stammen van het Noorden van Afrika voor het jagen in het water gebruikt werd. Het is een hond met gekruld haar, middelmatige afmeting en sterk gestel. Deze hond kwam in 711 naar Spanje met de moslim invasie. De honden werden door de BERBERS gebruikt bij het schapen hoeden.

 

Deze theorie steunt op de onderzoeken die door JULIUS KLEIM gedaan werden. Hij beweert dat de Spaanse veestapel in ruime mate afkomstig is van de Arabische wereld. Niet enkel in de methoden welke tijdens de middeleeuwen in Spanje gebruikt werden om rammen te selecteren, maar ook in de wijze van scheren en reinigen van de wol. Er zijn eveneens sommige invloeden in de woordenschat die gebruikt wordt wanneer over schapen gepraat wordt. Bijvoorbeeld: voor de Arabieren was "RABEDAN" de man die de leiding had over de rammen en "RABADAN" is voor de Spanjaard de man die de leiding over de kudde had.

 

 

Copyright © 1997. Sebastián Alonso PDAE "De Benamaina".

SPANISH WATERDOG

 

There are several different hypotheses on the origins of the Spanish Water Dog, such as RUTIMEYER´S, or the one by DUHEL, The German cinologo or the one by BUFFON, a distinguished naturist.

 

For those that support the thesis of the African origin of the SWD, such as BUFFON, we would have to look back to the most steemed heritage of the Spanish sheep "The Merino", which might have been introduced in the Iberian Peninsula by the BENI MERINES, a nomadic tribe which replaced the ALMOHADES in the government of the Peninsula. Together with the sheep they might have also introduced the "Careas" ancestors of the SPANISH WATER DOGS.

 

The fact is that nowadays, there isn't any dog of this typology in the North of Africa which could mean what many enthusiastic of this breed think: The SPANISH WATER DOG is a dog born and "forged" in ANDALUSIA.

 

To consider the thesis that the SWD is a native breed, we have to look the correlations with the "trunk" of sheep, which flourished in "LA BETICA" (chain of mountains), in a period previous to the Roman control. The handling of these sheep might be done by a "carea"

 

Highly reputed zoologists have reported that in TURDETANIA (region in the west of LA BETICA formed by HUELVA and parts of CORDOBA, MALAGA, CADIZ and SEVILLE) there were high quantities of stock, mainly sheep.

 

The professor APARICIO SANCHEZ, in a work about ovine ethnology, published immediately after the discovery of a Roman sarcophagus in CORDOBA in 1958, has reasserted the Spanish origin of the "trunk" from which the merino might have involved. Something similar happened with the so called CARNERO DE VILLAFRANQUINA (ram from Villafranquina) found in 1981, 15 km far from CORDOBA, which corresponds to a leaded bronze from the V and IV century BC it's a discovery which allows us to suppose that IBERIA was the birthplace of the merino breed.

 

At this point we could wonder: "Is the merino breed native to LA BETICA? Could it also be the case for the SPANISH WATER DOG? What is evident is that we are talking about one of the oldest dogs. These dogs have survived thanks to our shepherds and fishermen and that is due to their work in any environment where they have been.

 

  • Rutimeyer´s Theory

 

This theory reference to a carnivore, the "Canis Familiaris Palustris", was associated to the people in the coasts of the North Sea. This savage dog involved to the form of the "Canis Palustris", which gave origin to a roginal "trunk" of Water Dogs that dispersed giving origin to the different breeds, we know at present such as the BARBET, in France, The PORTUGUESE WATER DOG in Portugal, The IRISH WATER SPANIEL in U.K. or The SPANISH WATER DOG in Spain.

 

  • Duhel´s Theory

 

Duhel, German cynologue, is in favour of the Asian origin of the Water Dogs. This theory is based on the fact that the dogs might have come with the Barbarians in different waves (Vandals, Alani, and so on), giving rise to a common "trunk" of Water Dogs from which breeds such as the PULI, or the KOMONDOR

 

  • Buffon´s Theory

 

This naturist believes in an African origin and talks about an archaic water dog, which was used by the tribes of the North of Africa for hunting in the water. It's a dog with curled hair, medium size and strong constitution. This dog is brought to Spain in 711, year of the Muslim invasion. These dogs were used by the BERBERS to lock after the sheep.

 

This theory has a foundation on the investigations made by JULIUS KLEIM. He asserts that the Spanish livestock have a large ancestry from the Arabian world, not just in the methods used during the Middle Ages in Spain for the way of choosing rams, but also in the way of shearing and cleaning the wool. There is also some influence in the vocabulary used when talking about sheep. For example: "RABEDAN" for the Arabians was the man in charge o the rams and "RABADAN" for the Spanish is the man in charge of the herds.

 

 

 

 

 

Copyright © 1997. Sebastián Alonso PDAE "De Benamaina".